Quan escaiga, la Càtedra podrà emetre comunicats. Així manifestarà el seu parer sobre qualsevol aspecte rellevant o significatiu que estiga relacionat amb les metodologies d’aprenentatge en entorns multilingües i en contextos de minorització lingüística, com ho és la situació sociolingüística i educativa valenciana.